Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów  edukacyjnych

§ 1.       Ustalenia ogólne

 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie§ 21a  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 2015, poz. 843 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter; przedmiotowy, między przedmiotowy, a czas ich realizacji powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 3. Uczeń gimnazjum realizuje projekt edukacyjny w klasie drugiej gimnazjalnej. Uczniowie,  którzy w roku szkolnym są uczniami klasy drugiej, mogą również realizować projekt w pierwszym semestrze następnego roku szkolnego
 4. Temat projektu realizowanego jest wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.
 5. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych.
 6. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
 7. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.

§ 2.        Role nauczycieli

 1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.
 2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej regulaminem.
 3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.
 4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów
 5. Zadaniem szkolnego koordynatora projektów jest:

a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź wychowawców klas propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz upowszechnienie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej;
b) monitorowanie stanu realizacji projektów;
c) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;
d) organizacja publicznej prezentacji projektów;
e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

6. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu, którego zadaniem jest:

a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;
b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;
c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów o ile taka potrzeba zachodzi;
d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;
e) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest
między przedmiotowy;
f) monitorowanie jego realizacji;
g) dokonanie oceny projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

7. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

a) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;
b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;
c) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;
d) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;
e) współpracy z opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania publicznej prezentacji projektów;
f) ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,
g) udziału w ustaleniu oceny udziału ucznia projektu, skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia szkoły (uchylono).

8. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, w tym o możliwości zgłoszenia przez uczniów własnego tematu projektu;
b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,  przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej.

§ 3.    Działania projektowe

I. Podział klasy na zespoły projektowe

1. Nadzór nad podziałem klasy na zespoły projektowe sprawuje wychowawca klasy.
2. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach liczących 3–6 osób
3. Podział klasy na zespoły projektowe odbywa się :
a/ poprzez samodzielny dobór uczniów
b/ poprzez wybór wychowawcy klasy
c/ w sposób losowy

II. Wybór tematu projektu

1. (uchylono)
2.Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej.
3.Do końca zajęć dydaktycznych roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, uczniowie mogą wychowawcy klasy zgłosić propozycje tematu projektu. Wychowawca klasy przedstawia koordynatorowi projektów zgłoszone propozycje uczniów. Koordynator po konsultacji z Radą Pedagogiczną podejmuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu tematu. O decyzji zawiadamia uczniów.
4.W terminie do końca  września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, Rada Pedagogiczna ustala zestaw projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym, określając również typy projektów (np. badawczy, lokalnego działania).
5.Projekty mogą być realizowane jako przedmiotowe albo jako między przedmiotowe.
6.Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, w terminie do 10 października roku szkolnego w którym będą go realizować.
7. (uchylono)
8.Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.
9.Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

III. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji

1.Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.
2.Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy konsultacji.
3.Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.
4.Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
5.Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz ze wskazaniem opiekuna projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu.
6.Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informacje, o której mowa w pkt5, jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 15 października danego roku.

IV. Wykonanie zaplanowanych działań

1.Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca maja danego roku szkolnego z zastrzeżeniem par.3 pkt II ust.7
2.Szkolny opiekun projektu z innymi nauczycielami uzgadniają formułę i termin prezentacji poszczególnych projektów.
3.Uczniowie dokonują samooceny projektu.
4.Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.
5.Ocena ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem „Uczeń uczestniczył w realizacji projektu i zaliczył udział w projekcie / nie zaliczył udziału w projekcie”
6.Końcowa ocena udziału projektu może, być wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu, ale też systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach.
7.Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zasadami zawartymi w statucie.

V. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

1.Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Dnia Projektów.
2.Dzień Projektów odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku szkolnego.
3.Podczas Dnia Projektów dokonuje się oceny prezentacji projektów.
4.Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.
5.(uchylono)
6.Dokumentację dotycząca realizacji projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum

§ 4.    Ustalenia dodatkowe

1.Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
2.Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
3.Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
4.Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Regulamin i karta projektu do pobrania

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu