Rekrutacja do Gimnazjum nr 13

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI

DO GIMNAZJUM NR 13

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZABRZU

na rok szkolny 2016/2017

 

Kliknij i pobierz prezentację w formacie PDF

Kliknij i pobierz prezentację w formacie PDF

Pliki do pobrania

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942)
  3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017

Do gimnazjum przyjmuje się:

  • Kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  • Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do dyrektora szkoły – uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły (wniosek + ankieta dla ucznia kl. VI Szkoły Podstawowej wg. wzoru ustalonego przez szkołę).

Liczbę wolnych miejsc ustala Dyrektor Gimnazjum na podstawie zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji szkoły na dany rok szkolny.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum ogólnodostępnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 6 maja do 10 czerwca 2016

od 22 lipca do 27 lipca 2016

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

od 24 czerwca do 28 czerwca 2016

——————–

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy)

do 30 czerwca 2016

do2 sierpnia 2016

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 lipca 2016

18 sierpnia 2016

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

od 15 lipca do 20 lipca 2016

od18 sierpnia do 22 sierpnia 2016

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 lipca 2016

do 31 sierpnia 2016

Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół zarówno przez uczniów w obwodzie szkolnym jak i poza obwodu. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Kryteria rekrutacji do Gimnazjum nr 13

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Zabrzu

O przyjęciu ucznia z poza rejonu do gimnazjum decyduje liczba punktów przeliczanych według poniższych kryteriów.

Zagadnienie

Punktacja maksymalna

Sprawdzian

Przeliczanie na punkty wyników

sprawdzianu:

40 punktów

  • pierwsza część – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

  • druga część – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach

wiedzy, artystycznych lub sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

maksymalnie 13 pkt

(zgodnie z rozporządzeniem)

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze

wolontariusza. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

2 punkty

W przypadku osób zwolnionych ze sprawdzianu przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć dzieli się przez 2;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

40 punktów

Oceny z języka polskiego, matematyki, przyrody i historii i społeczeństwa oraz średnią wszystkich ocen na świadectwie przelicza się na punkty

20 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

80 punktów

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2016 r.

Rodzaje dokumentów i zasady potwierdzania ich za zgodność z oryginałem określa ustawa o systemie oświaty.


Tryb odwoławczy od decyzji komisji rekrutacyjnej:

1) 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem;

3) Odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

4) Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu