Rekrutacja do VI LO

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI

DO VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.13
IM MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

na rok szkolny 2016/2017

 

Kliknij i pobierz prezentację w formacie PDF

Kliknij i pobierz prezentację w formacie PDF

 

Pliki do pobrania

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942)
 3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 6 maja do 21 czerwca 2016

od 22 lipca do 27 lipca 2016

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 6 czerwca 2016

do 1 sierpnia 2016

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 24 czerwca do 28 czerwca 2016

——————–

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy)

do 30 czerwca 2016

do 29 lipca 2016

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 lipca 2016

19 sierpnia 2016

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 15 lipca do 21 lipca 2016

do 23 sierpnia 2016

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 lipca 2016

do 31 sierpnia 2016

 

Kryteria rekrutacji elektronicznej do VI LO

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu

(liczba uczniów: 26)

O przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punktów.

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

20 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 12 punktów

bardzo dobry –16 punktów

celujący – 20 punktów

Język obcy (najlepsza ocena z

języka obcego kształconego jako

przedmiot obowiązkowy)

jak w przypadku języka polskiego

20 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne (najlepsza ocena z

jednego z przedmiotów: matematyka, chemia, biologia, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, informatyka)

jak w przypadku języka polskiego

20 punktów

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne (druga w kolejności

najlepsza ocena z jednego z przedmiotów: matematyka, chemia, biologia, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, informatyka)

jak w przypadku języka polskiego

20 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach

wiedzy, artystycznych lub sportowych, wymienionych na

świadectwie ukończenia gimnazjum

zgodnie z rozporządzeniem (maksymalnie 13 pkt)

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze

wolontariusza.

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

2 punkty

W przypadku osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przelicza sie na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie,

biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

maksymalnie 88 punktów

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

- oraz liczbę punków uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
maksymalnie 20 punktów
 • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.*
maksymalnie 20 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów
*Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Jeżeli kandydat zaznaczy we wniosku którekolwiek z kryteriów społecznych wymienionych w art. 20t ust. 7 Ustawy o systemie oświaty, konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2016 r.

Rodzaje dokumentów i zasady potwierdzania ich za zgodność z oryginałem określa ustawa o systemie oświaty.

Tryb odwoławczy od decyzji komisji rekrutacyjnej:

1) 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem;

3) Odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni kandydat, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

4) Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Klasa mundurowa o kierunku pożarniczym

pod patronatem Komendy Państwowej Straży Pożarnej

w Zabrzu/klasa o profilu ogólnym.

W roku szkolnym 2016/2017 planowane jest otwarcie jednej klasy pierwszej licealnej i przyjęcie 26 uczniów.

Klasa mundurowa o kierunku pożarniczym. W ramach nauki czekają Cię:

1) szkolenia z musztry;

2) intensywne zajęcia i ćwiczenia poligonowe;

3) szkolenie z ratownictwa medycznego- kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;

4) patenty nurkowe;

5) Dzień Mundurowy;

6) lekcje poglądowe na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie Portu Lotniczego w Pyrzowicach;

7) zajęcia w Komedzie Miejskiej PSP w Zabrzu oraz OSP na terenie Zabrza;

8) innowacja pedagogiczna „ Profilaktyka pożarnictwa z elementami ratownictwa medycznego”;

9) dodatkowe zajęcia sportowe przygotowujące do testów sprawnościowych wymaganych w szkołach pożarniczych;

10) liczne i urozmaicone zajęcia sportowe- możliwość trenowania Kick Boxingu w budynku szkoły;

11) wizyty w Centralnym Muzeum Pożarnictwa oraz wybranych szkołach Państwowej Straży Pożarnej.

Informacje o planach nauczania w VI LO

 • Szkoła proponuje naukę języka angielskiego i języka niemieckiego. Jeden
  z nauczanych języków musi być nauczany jako kontynuacja.
 • W klasie pierwszej wszystkie przedmioty będą realizowane w zakresie podstawowym.
 • Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym będzie prowadzone od klasy drugiej.

W roku szkolnym 2015/16 dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów, możliwości organizacyjne, kadrowe
i finansowe ustali przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybierze od 2 do 4 przedmiotów. Co najmniej jednym z tych przedmiotów, powinna być: matematyka, j. angielski ,WOS, historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Uczeń, który nie realizuje przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot przyroda.

 

VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu:

 • Posiada dogodną lokalizację w centrum miasta w bliskim sąsiedztwie dworca autobusowego (3 min) i kolejowego (5 min) oraz przystanku tramwajowego linii 1, 3, 4, 5, (5 min).
 • Budynek szkoły został wybudowany w roku 1910 i jest systematycznie modernizowany i remontowany.
 • Posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Zajęcia są prowadzone w pracowniach przedmiotowych, w większości wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu. W szkole są: dwie nowoczesne pracownie komputerowe, biblioteka szkolna z centrum multimedialnym, pracownia chemiczna, pracownia biologiczna, sala gimnastyczna, siłownia, sala multimedialna z tablicą interaktywną, nowoczesne boisko wielofunkcyjne.
 • Uczniowie mają możliwość zjedzenia obiadu.
 • Uczniowie mogą korzystać z pomocy: pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i doradcy zawodowego.
 • Jest organizatorem Miejskiego Konkursu Ortograficznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, sesji popularno-naukowych propagujących ekologiczny styl życia.
 • Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach przedmiotowych, Teatrzyku Szkolnym, Szkolnym Klubie Europejskim, grupie Liderów Młodzieżowych, Ekozespołach, a także w Uczniowskim Klubie Sportowym 13.
 • Szkoła współpracuje z placówkami naukowymi i szkołami wyższymi, takimi jak: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Wyższą Szkołą Bankową z Poznania Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im Karola Goduli w Chorzowie, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, IPN, Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej, Państwową Strażą Pożarną w Zabrzu, Nowinami Zabrzańskimi.
 • Uczniowie mają również możliwość udziału w życiu kulturalnym miasta
  i regionu podczas organizowanych przez szkołę wyjść do teatru, kina, opery, filharmonii, muzeów.

W ramach działalności ekologicznej szkoły organizowane są konferencje naukowe, w czasie których uczniowie nie tylko wysłuchują prelekcji i wykładów przygotowanych przez pracowników naukowych, ale mogą również zaprezentować wyniki własnej pracy.

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu